انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه یزد

دانشکده‌ی ریاضی - دانشگاه یزد

انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه یزد

دانشکده‌ی ریاضی - دانشگاه یزد

  • ۰
  • ۰

تاریخچه

در فروردین‌ماه‌ سال‌ ۱۳۴۹ ‌اولین‌ کنفر‌انس‌ ریاضى‌ ‌ایر‌ان‌ با شرکت‌ حدودصد نفر ‌از ‌ا‌عضا‌ى‌ هیاتها‌ى‌ ‌علمى‌ ریاضى‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ و دبیر‌ان‌ سرشناس‌ ریاضى‌، در د‌انشگاه‌ شیر‌از برگز‌ار شد. در ‌این‌ گرد‌همایى‌ پیشنهاد تاسیس ‌انجمن‌ ریاضى‌ ‌ایر‌ان‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌آر‌اء مورد تایید قر‌ار گرفت‌.
در فروردین‌ماه‌ سال‌ ۱۳۵۰ ‌همزمان‌ با برگز‌ار‌ى‌  دومین‌ کنفر‌انس‌ ریاضى‌ کشور در د‌انشگاه‌ صنعتى‌ شریف‌، ‌هیات‌ موسسان‌ با تصویب‌ ‌اساسنامه‌ و ‌انتخاب‌ ۶ نفر به‌ ‌عنو‌ان‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ شور‌ا‌ى‌ اجر‌ایى‌، تشکیل‌ ‌انجمن‌ ریاضى‌ ‌ایر‌ان‌ ر‌ا ‌ا‌علام‌ کرد. شور‌ا‌ى‌ ‌اجر‌ایى‌ در ‌اولین‌ جلسه‌ خود در تاریخ‌ ۲۴ فروردین‌ ۱۳۵۰ ‌آقا‌ى‌ دکتر مهد‌ى‌ بهز‌اد ر‌ا به‌ سمت‌ منشى‌ (رئیس‌) ‌انجمن‌ ‌انتخاب‌ و و‌ى‌ ر‌ا مامور شکل‌بند‌ى‌ سازمانى‌ و به‌ ثبت‌ رساندن‌ ‌انجمن‌ کرد و با تلاش‌ ‌ایشان‌ انجمن‌ در ‌همان‌ سال‌ تحت‌ شماره‌ ۱۲۵۸ در ‌اد‌اره‌ ثبت‌ شرکتها و مالکیت‌ صنعتى‌ به‌ مدت‌ نامحدود و با ‌هدف‌ بسط‌ و توسعه‌ ریاضى‌ در ‌ایر‌ان‌، ثبت‌ شد. ‌استقبال‌ ریاضید‌انان‌ کشور از تاسیس‌ ‌انجمن‌ چنان‌ بود که‌ در مدت‌ کوتا‌هى‌ ‌اکثریت‌ قریب‌ به‌ ‌اتفاق‌ ‌ا‌عضا‌ى‌ ‌هیاتها‌ى‌‌ علمى‌ ریاضى‌ د‌انشگا‌هها و موسسات‌ ‌آموزش‌ ‌عالى‌ کشور به‌ ‌عضویت‌ ‌انجمن‌ در‌آمدند. بعد ‌از ‌آن‌ ‌انجمن‌ تو‌انسته‌ ‌است‌ با گسترش‌ د‌امنه‌ فعالیتها‌ى‌ خود و در جهت‌ نیل‌ به‌ ‌ا‌هد‌اف‌ تعیین‌ شده‌ قدمهایى‌ برد‌ارد.

تاریخ 24 مردادماه سال 1391 با برگذاری انتخابات در شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران دکتر محمد علی دهقان ، دانشیار گروه ریاضی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ، پس از دو دوره ریاست انجمن توسط دکتر علیرضا مدقالچی ،  بعنوان  ریاست این انجمن انتخاب شد و ریاست فعلی انجمن بر عهده وی میباشد.
انجمن ریاضی ایران یکی از پرسابقه ترین انجمن های علمی ایران میباشد و با انجمن های ریاضی ایالات متحده و فرانسه در ارتباط میباشد

شورای اجرایی و بازرسین

رئیس : دکتر محمدعلی دهقان

خزانه‌دار : دکتر سید منصور واعظ‌پور

اعضای اصلی : دکتر محمدعلی دهقان، دکتر عباس سالمی، دکتر مجید میرزاوزیری، دکتر سید منصور واعظ‌پور، دکتر طاهر قاسمی هنری، دکتر مسعود آرین‌نژاد، دکتر عبدالعزیز عبداللهی، دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

اعضای علی‌البدل : دکتر علی ایرانمنش، دکتر بیژن دواز، دکتر مجید سلیمانی دامنه

بازرسان : دکتر رشید زارع نهندی، دکتر کریم ایواز

 

کمیته ها:

کمیته‌ی انتشارات:

مسئول: دکتر عباس سالمی

همکاران:

- دکتر منصور واعظ‌پور

- دکتر مجید سلیمانی دامنه

- دکتر مجید میرزاوزیری

- دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

 

کمیته‌ی روابط بین‌الملل:

مسئول: دکتر علی ایرانمنش

همکاران:

- دکتر رشید زارع نهندی

- دکتر عباس سالمی

 

کمیسیون‌های تخصصی (هندسه،جبر و ...) :

مسئول: دکتر طاهر قاسمی هنری

همکاران:

- دکتر منصور واعظ‌پور

- دکتر مجید سلیمانی دامنه

 

کمیته‌ی اسکان دبیرخانه:

مسئول: دکتر محمدعلی دهقان

همکاران:

- دکتر منصور واعظ‌پور

- دکتر بیژن ظهوری زنگنه

 

کمیته‌ی انفورماتیک:

مسئول: دکتر عبدالعزیز عبداللهی

 

کمیته‌ی برگزاری همایش‌ها:

مسئول: دکتر مسعود آرین‌نژاد

 

کمیته‌ی ارتباطات:

مسئول: دکتر مجید سلیمانی دامنه

همکاران:

- دکترمحمدعلی دهقان

 

کمیته‌ی دانشجویی:

مسئول: دکتر مجید میرزاوزیری

 

کمیته‌ی جوایز:

مسئول: دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

 

جوایز:

جایزه‌ی دکتر مهدی رجبعلی‌پور:

به برترین مقاله در زمینه جبر خطی

 

جایزه‌ی دکتر مهدی بهزاد:

به برترین مدیریت و پیشبرد ریاضیات در کشور

 

جایزه‌ی دکتر تقی فاطمی:

به بهترین مدرس ریاضی

 

جایزه‌ی دکتر محمد شفیعی‌ها:

به بهترین ویراستار ریاضی

 

جایزه‌ی عباس ریاضی کرمانی:

به مقاله برتر ارایه شده در کنفرانس‌های سالانه ریاضی ایران

 

جایزه‌ی دکتر منوچهر وصال:

به مقالات برتر ارایه شده در سمینارهای سالانه‌ی آنالیز ریاضی

 

جایره‌ی دکتر غلامحسین مصاحب:

به نویسندگان آثار برجسته‌ی ریاضی به فارسی

 

جایزه‌ی ابوالقاسم قربانی:

به مقالات برتر در زمینه‌ی تاریخ ریاضیات

 

جایزه‌ی محسن هشترودی:

به مقالات برتر ارایه شده در سمینار‌های دوسالانه‌ی هندسه و توپولوژی

 

جایزه‌ی محمد حسن نجومی:

به برترین‌های پذیرفته‌شدگان ریاضیات مالی

 

نشریات:

نشریات انجمن ریاضی ایران، شامل خبرنامه ها، فرهنگ و اندیشه ریاضی و مجله بولتن (bulletin) میباشد که به زبان انگلیسی و هر دوماه یک بار منتشر میشود.

آخرین نشریات موجود در انجمن به صورت زیر فهرست میشود:

- خبرنامه شمارهپیاپی 135 و 136 که در بهار و تابستان سال 1392 منتشر شد.

- فرهنگ و اندیشه ریاضی شمارهپیاپی52 که آنچه در این شماره میخوانیم به شرح زیر میباشد:

 

 

انتگرال: از ارشمیدس تا لبگ

مساحت و کاستی در مدل بلترامی - کلاین

نظریه شمارشی پولیا

 کل و جزء در ریاضیات

- بولتن (bulletin)جلد 39 شماره 5 که در سال 2013 منتشر شد.

 

عضویت:

عضویت اعضای حقیقی:

شرط عضویت دوره یکساله تکمیل فرم عضویت و واریز حداقل مبلغ پنج ملیون ریال به شماره حساب جاری 296252824 بانک تجارت بنام انجمن ریاضی ایران میباشد. در قبال پرداخت این مبلغ انجمن کلیه نشریات خود را شامل سه نشریه ادواری: خبرنامه و فرهنگ و اندیشه ریاضی و بولتن انجمن ریاضی ایران را به حداکثر پنج کتابخانه از کتابخانه های اعضای حقوقی میفرستد و در دوره مربوط نام آنان را با تقدیر در زمره حامیان انجمن ریاضی ایران در خبرنامه ذکر میکن

عضویت اعضای حقوقی:

برای ثبت نام یا تمدید عضویت حقوقی از علاقه مندان درخواست میشود که به نشانی اینترنتی http://imsmember.ir مراجعه فرمایند.

ضمنا حق عضویت دوره بسته به طول مدت دوره از یکسال تا عضویت دائمی بین 000/500 ریال تا 000/000/10 ریال متغیر است و البته دانشجویان دوره دکتری با تایید دبیر به مدت یکسال و بطور رایگان عضو انجمن میشوند.

همچنین اعضای انجمن آمار و انجمن ریاضی آمریکا و انجمن ریاضی ایران و دانشجویان و دانش آموزان با ارائه کارت شناسایی معتبر از تخفیف 50 درصدی عضویت برخوردار میشوند.

 

تماس با انجمن:

نشانی: تهران، خیابان استاد نجات اللهیجنوبی، نبش خیابان ورشو،پارک ورشو، ساختمان انجمن ریاضی ایران

صندوق پستی: تهران، 13145-418

تلفن و نمابر: 88807795، 88807775، 88808855

نشانی پست الکترونیکی: iranmath[at]ims[dot]ir

 

 

بیوگرافی دکتر بهزاد ، موسس انجمن ریاضی ایران:

در دومین روز از اردیبهشت سال 1315 در شهر کویری یزد دیده به جهان گشود. دیپلم ریاضی‌اش را سال 1335 از دبیرستان ایرانشهر یزد گرفت. در همان سال با قبولی در رشته الکترومکانیک به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه یافت؛ اما پس از گذشت چند ماه از ادامه تحصیل در این رشته منصرف شد. سال 1336 با قبولی در رشته ریاضی دانشسرای عالی (دانشگاه تربیت معلم فعلی)‌ به آنجا رفت و سال 1339 با کسب رتبه اول موفق به اخذ درجه کارشناسی شد. وی سال 1340 با گرفتن بورسیه تحصیلی از وزارت فرهنگ وقت برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. درجه کارشناسی ارشد ریاضی را سال 1342 از دانشگاه ایالتی میشیگان گرفت و به عنوان عضو در 2 جامعه متشکل از دانشجویان نخبه ریاضی انتخاب شد. دکتر بهزاد پس از اخذ درجه دکتری ریاضی در سال 1344 یک سال در دانشگاه ایالتی وین با سمت استادیار به تدریس و تحقیق پرداخت. سال 1345 به ایران بازگشت و به دانشگاه شیراز رفت. در همان سال نخستین دوره کارشناسی ارشد ریاضی در ایران تشکیل شد.

وی سال 1346 به مقام دانشیاری ارتقا یافت و سال 1347 به آمریکا رفت و ضمن تدریس و تحقیق کتاب Introduction to Theory of Graphs را با همکاری یک استاد آمریکایی تالیف کرد. وی سال 1348 بار دیگر عزم وطن کرد و به عنوان دانشیار یک سال در دانشگاه شیراز و یک سال در دانشگاه شهید بهشتی به کار مشغول شد. سپس برای تدریس، تحقیق و سرپرستی دانشکده ریاضی به دانشگاه صنعتی شریف منتقل شد و دوره کارشناسی ارشد ریاضی آن دانشگاه را تاسیس کرد.

او پس از 2 سال فعالیت در اولین روز مهر سال 1352 به عنوان نخستین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف به مقام استاد تمامی ارتقا یافت. وی همچنین سال 1350 با همکاری سایر اعضای هیات موسس، انجمن ریاضی ایران را بنیان نهاد و به مدت 4 سال به عنوان منشی (رئیس)‌ این انجمن، فعالیت‌های متعدد و ماندگاری را پایه‌گذاری کرد.

سال 1353 با استفاده از مرخصی مطالعاتی به عنوان بورسیه ارشد فولبرایت به آمریکا رفت و با پشتیبانی مالی فرهنگستان ملی علوم آمریکا به تحقیقات خود ادامه داد. سال 1354 به ایران بازگشت و پس از یک سال خدمت مجدد در دانشگاه صنعتی شریف به دانشگاهی منتقل شد که دانشگاه مازندران امروزی براساس آن شکل گرفته است. در این دانشگاه تازه‌ تاسیس به عنوان قائم‌مقام (معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی)‌ ضمن همکاری با دانشگاه‌هاروارد آمریکا در زمینه‌های فیزیک، شیمی، ریاضی و مردم‌شناسی دوره‌های دکتری ایجاد کرد. به این ترتیب سال 1356 برای نخستین بار در ایران عده‌ای دانشجو برای تحصیل در دوره‌های دکتری این 4 رشته پذیرفته شدند.

دکتر بهزاد سال 1355 به عنوان اولین رئیس بخش علوم پایه شورای پژوهش‌های علمی کشور انتخاب شد و برای اشاعه پژوهش در شاخه‌های علوم پایه برنامه‌ریزی کرد. در همین سال به عنوان یکی از 16 عضو هیات موسس فرهنگستان علوم ایران برگزیده شد و با رای متفق اعضا، مسوولیت دبیرکلی این فرهنگستان را به عهده گرفت. کتاب Graphs and Digraphs تالیف دکتر بهزاد و 2 استاد آمریکایی (Gary Chartrand, Linda Lesniak) در سال 1357 چاپ و منتشر شد. وی از اول فروردین سال 1361 به افتخار بازنشستگی نائل شد و‌ در 75 سالگی همچنان چابک به تولید ریاضیات و اشاعه آن مشغول است.

 

سایر افتخارات و جوایز علمی استاد‌:

ـ استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال 1376

ـ برگزیده انجمن ریاضی ایران در سال‌های 1373، 1382 و 1384

ـ استاد برگزیده سومین دوره چهره‌های ماندگار در رشته ریاضی

‌‌ـ ‌عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی‌ ایران 1388‌‌ـ‌1383

‌‌ـ‌ عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی‌ ایران از 1388

‌‌ـ ‌عضو افتخاری انیستیتو ترکیبات وکاربردها

‌‌ـ ‌عضو سابق هیات تحریریه ژورنال گراف تئوری چاپ آمریکا

‌‌ـ‌ دارنده عدد اردیشی یک

‌‌ـ‌ عضو هیات موسس انجمن ترویج علم ایران

‌‌ـ‌ عضو هیات موسس بنیاد پیشبرد علم وفناوری در ایران

‌‌ـ‌ عضویت در چند انجمن علمی‌داخلی و خارجی دیگر

‌‌ـ‌ واضع گراف‌های کلی و انگاره عدد رنگی کلی که قدمتی نزدیک به نیم قرن دارد و به عنوان یکی از مسائل باز وکلاسیک ریاضیات مطرح است.

‌‌ـ‌ برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی‌ ایران

وی‎نخستین‎‎دبیر کل‎و عضو فرهنگستـان علوم‎‎ایران‎‎، نخستین رئیس‎شاخه‎‎علوم پایه و عضو شورای‎‎پژوهـش‎هـای عـلمـی‎کـشـور و نخستین‎‎‎رئیس‎انجمن ریاضی‎ایران است‎. بهزاد که‎مسابقات‎ریاضی‎‎دانـشجـویـی کشور را بنیان‎نهاده‎‎به پدر علم‎گراف‎یکی‎از شاخه‎های‎علوم‎ریاضی‎ملقب‎است‎. همچنین شایان ذکر است که عدد اردیش دکتر مهدی بهزاد، ۱ می باشد.

 

 

توضیحات تکمیلی:

عدد اردیش(Erdős number)‏، "فاصله همکاری" بین یک شخص و ریاضیدان مجارستانی پل اردیش است که با نگارش مقالات ریاضی مشترک اندازه‌گیری می‌شود.

عدد اردیش خود اردیش صفر است.

عدد اردیش هر کس که با او مقاله مشترک داشته باشد ۱ است.

عدد اردیش کسی که با کسی که عدد اردیش او ۱ است مقاله مشترک دارد، ۲ است.

عدد اردیش کسی که با کسی که عدد اردیش او ۲ است مقاله مشترک دارد، ۳ است.

  • ۹۲/۱۰/۰۳
  • میلاد رجبیان

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی